RODO a przetwarzanie danych zdrowotnych pracownika.

RODOMamy pierwsze rozstrzygnięcie odnoszące się do trwającej dyskusji czy Pracodawca może żądać od Pracownika danych dotyczących stanu zdrowia.

W rozstrzygnięciu Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście, Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 stycznia 2022 r (Sygn. akt VIII P 475/21) stwierdzono, że uzależnienie dopuszczenia do pracy od okazania „certyfikatu szczepienia” lub poddanie się szybkiemu testowi antygenowemu oraz wypełnienie bliżej nieokreślonego oświadczenia zdrowotnego pracownika jest niezgodne z przepisami RODO.

W ocenie Sądu, dane, których żądał Pracodawca, odnoszą się do danych dotyczących zdrowia osoby fizycznej.
Dane te należą do szczególnych kategorii danych osobowych. Przetwarzanie tych danych  zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO jest zabronione.

Wpływ Kodeksu Pracy i RODO na decyzje Sądu

Sąd uwzględniając przepisy RODO i Kodeksu pracy, stwierdził że Pracodawca nie wykazał podstawy prawnej ich przetwarzania wynikającej z art. 9 ust. 2 RODO. Sąd w swojej ocenie odniósł się w szczególności do zgody, osoby której dane dotyczą. W ocenie Sądu wskazany zakres danych nie mieści się w katalogu danych, jaki Pracodawca może żądać od pracownika na podstawie Kodeksu Pracy. Oczywiście Pracodawca ma prawo żądać innych danych osobowych. Jednakże jest to ograniczone do konieczności wypełnienia obowiązku prawnego lub wyłącznie gdy dana osoba udostępni je z własnej inicjatywy.

W omawianym przypadku, pracodawca wymóg przedstawienia certyfikatu covidowego lub poddania się szybkiemu testowi antygenowemu wprowadził zarządzeniem. Zmuszając w ten sposób pracowników do realizacji określonego obowiązku, a tym samym pozyskiwał informacje nie zgodnie z przepisami prawa.

Pracownik może nie wyrazić zgody na realizację poleceń Pracodawcy

Tym samym, co przyznał Sąd: pracownicy mieli prawo do odmowy wykonania polecania służbowego, gdyż: odmowa wykonania poleceń służbowych przełożonych wystąpi nie tylko wtedy, gdy wykonanie takich poleceń stanowiłoby przestępstwo, ale w każdej sytuacji, w której polecenie pracodawcy jest sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Jednocześnie w ocenie Sądu postępowanie pracodawcy wymagającego od pracowników okazywania „certyfikatów szczepienia” i odmiennego traktowania osób niezaszczepionych, godzi w zasady konstytucyjne (zwłaszcza art. 31 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 32 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) oraz też w nieuprawnione różnicowanie pracowników w rozumieniu art. 113 k.p. 

Wyrok jest nieprawomocny…

Autor

Damian Stachyra

Źródło: prawo.pl