FAQ

Częste pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na często pojawiające się pytania m.in. z zakresu ochrony danych osobowych, przetwarzania i bezpieczeństwa danych, a także dotyczące naszych usług.

RODO – co oznacza ten skrót?

RODO to skrót, który można rozwinąć jako: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z ich przetwarzaniem i w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych), który zastępuje dotychczasową dyrektywę 95/46/WE z 1995 r.

W dokumentach anglojęzycznych RODO określane może być skrótem GDPR, od angielskiej nazwy: General Data Protection Regulation.

Czy podlegam RODO?

Pod RODO podlega działalność gospodarcza prowadzona w Unii Europejskiej (i EOG) w jakiejkolwiek formie prawnej, czyli w zasadzie można powiedzieć, że dotyczy każdego przedsiębiorcy posiadającego zbiory danych osobowych.

Nie ma tu znaczenia narodowość osób przetwarzających dane, gdzie znajdują się serwery, komu oferowane są towary itd. RODO znajduje zastosowanie nawet wtedy, gdy podmioty spoza UE (EOG) oferują swoje usługi osobom przebywającym w Unii. Natomiast nowe regulacje nie znajdą zastosowania w odniesieniu do działalności osobistej lub domowej. Także nie musicie się obawiać wysyłając świąteczne kartki do rodziny.

Kiedy mogę przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe można przetwarzać wyłącznie wtedy, gdy mamy do tego prawo. W przypadku podmiotów gospodarczych podstawą prawną są:

 • zgoda osoby, której dane dotyczą,
 • umowa z osobą, której dane dotyczą lub podjęcie działań przed jej zawarciem
 • obowiązek prawny ciążący na administratorze, gdy przetwarzanie jest niezbędne do jego wypełnienia
 • ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą
 • ochrona prawnie uzasadnionych interesów
 • zadanie realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej

PAMIĘTAJMY, że ważną kwestią jest zasada rozliczalności, co oznacza, że Administrator danych ma obowiązek wykazać, iż dysponuje odpowiednim pozwoleniami lub podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych.

Czym jest naruszenie danych osobowych?

Za naruszenie zasad ochrony danych osobowych uznaje się pojedyncze zdarzenie lub serię zdarzeń, związanych z bezpieczeństwem danych, które zagrażają ich poufności, dostępności lub integralności oraz godzą w prawa i wolności osób fizycznych.

Są to przykładowo:

 • ujawnienie danych osobowych osobie do tego nieuprawnionej,
 • publikowanie na stronach internetowych bez podstawy prawnej informacji zawierających dane osobowe (np. imię i nazwisko, numer PESEL, nr indeksu, nr telefonu, ocena z egzaminu),
 • wysyłanie nieszyfrowaną pocztą elektroniczną danych osobowych,
 • wrzucenie do kosza wydruku z danymi osobowymi,
 • udostępnienie innej osobie hasła do konta pracownika,
 • wykorzystanie służbowego laptopa do celów niezwiązanych z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi,
 • utrzymywanie przez wykładowców list obecności z danymi osobowymi studentów, którzy zakończyli dany kurs.

Naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy również szeroko rozumianych zasobów systemów informatycznych i innych elementów które mają wpływ na bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, jak również każda dezintegracja danych osobowych oraz brak dostępności danych osobowych.

Co mam zrobić, aby być zgodnym z przepisami RODO?

Najlepiej Skontaktuj się z nami, podpowiemy co Musisz zrobić, odpowiemy jaki Musiałbyś ponieść koszt gdybyśmy to My zrobili za (dla) Ciebie. Mamy szeroki wachlarz usług w swojej ofercie, więc na pewno się dogadamy, tym bardziej, że stoimy frontem do Klienta i staramy się podchodzić do tematów nie tylko profesjonalnie, rzetelnie, ale i elastycznie. Napisz do nas: inspektorzyodo@inspektorzyodo.pl, a Poznasz odpowiedzi na trapiące Cię pytania.

Nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie?