FAQ

Częste pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na często pojawiające się pytania m.in. z zakresu ochrony danych osobowych, przetwarzania i bezpieczeństwa danych, a także dotyczące naszych usług.

RODO – co oznacza ten skrót?

RODO to skrót, który można rozwinąć jako: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z ich przetwarzaniem i w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych), który zastępuje dotychczasową dyrektywę 95/46/WE z 1995 r.

W dokumentach anglojęzycznych RODO określane może być skrótem GDPR, od angielskiej nazwy: General Data Protection Regulation.

Czy podlegam RODO?

Pod RODO podlega działalność gospodarcza prowadzona w Unii Europejskiej (i EOG) w jakiejkolwiek formie prawnej, czyli w zasadzie można powiedzieć, że dotyczy każdego przedsiębiorcy posiadającego zbiory danych osobowych.

Nie ma tu znaczenia narodowość osób przetwarzających dane, gdzie znajdują się serwery, komu oferowane są towary itd. RODO znajduje zastosowanie nawet wtedy, gdy podmioty spoza UE (EOG) oferują swoje usługi osobom przebywający w Unii. Natomiast nowe regulacje nie znajdą zastosowania w odniesieniu do działalności osobistej lub domowej. Także nie musicie się obawiać wysyłając świąteczne kartki do rodziny.

Kto powinien wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych?

Każdy, kto chce realnie chronić swoje informacje. W codziennej gonitwie często nie ma osoby odpowiedzalnej, więc obszar danych osobowych schodzi na drugi, a czasem na jeszcze dalszy plan. Do momentu, gdy coś pójdzie nie tak, pojawi się skarga, wyciek lub kontrahent zada niewygodne pytanie.

W jaki sposób zgłosić powołanie Inspektora Ochrony Danych (IOD)?

Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych należy zgłosić Prezesowi UODO w ciągu 14 dni, wskazując imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora, a także:
1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, w przypadku gdy administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna;
2. firmę przedsiębiorcy oraz adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku gdy administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą;
3. pełną nazwę oraz adres siedziby
4. numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu.

Obowiązek informacyjny - czym jest i czego dotyczy?

Spełnienie obowiązku informacyjnego jest podstawowym obowiązkiem wynikającym z RODO (art. 13 i art. 14 RODO). Wywiązane się z tego obowiązku zapewnia:

 • przejrzystości przetwarzania danych osobowych przez administratora,
 • podmiotowi danych osobowych możliwości sprawowania kontroli nad zakresem udostępnianych administratorowi danych i weryfikacji czy przetwarzane są one zgodnie z wymogami prawa.

Klauzule informacyjne muszą zostać przygotowane w formie zrozumiałej, zwięzłej i przejrzystej. Zachodzi konieczność udzielenia wszystkich informacji przed rozpoczęciem przetwarzania danych (w przypadku danych uzyskanych w sposób niebezpośredni należy poinformować taką osobę w rozsądnym terminie, zależącym od okoliczności).

Podstawowe elementy klauzuli informacyjnej:

 • informacje o tożsamości administratora danych,
 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
 • wskazanie podstaw prawnych przetwarzania danych,
 • cel przetwarzania danych,
 • okres w jakim dane będą przechowywane (konkretny termin lub podstawę ustalenia czasu, gdy podanie konkretnej daty nie jest możliwe),
 • informacje o prawach podmiotu (art. 13-21 RODO),
 • informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,
 • informacje o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (jeśli taki proceder będzie mieć miejsce).

Kiedy mogę przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe można przetwarzać wyłącznie wtedy, gdy mamy do tego prawo. W przypadku podmiotów gospodarczych podstawą prawną są:

 • zgoda osoby, której dane dotyczą,
 • umowa z osobą, której dane dotyczą lub podjęcie działań przed jej zawarciem
 • obowiązek prawny ciążący na administratorze, gdy przetwarzanie jest niezbędne do jego wypełnienia
 • ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą
 • ochrona prawnie uzasadnionych interesów
 • zadanie realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej

PAMIĘTAJMY, że ważną kwestią jest zasada rozliczalności, co oznacza, że Administrator danych ma obowiązek wykazać, iż dysponuje odpowiednim pozwoleniami lub podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych.

Co mam zrobić, aby być zgodnym z przepisami RODO?

Najlepiej Skontaktuj się z nami, podpowiemy co Musisz zrobić, odpowiemy jaki Musiałbyś ponieść koszt gdybyśmy to My zrobili za (dla) Ciebie. Mamy szeroki wachlarz usług w swojej ofercie, więc na pewno się dogadamy, tym bardziej, że stoimy frontem do Klienta i staramy się podchodzić do tematów nie tylko profesjonalnie, rzetelnie, ale i elastycznie. Napisz do nas: inspektorzyodo@inspektorzyodo.pl, a Poznasz odpowiedzi na trapiące Cię pytania.

Nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie?