NORMA iSO 9001

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNY Z NORMĄ ISO 9001

System ISO 9001 stanowi w praktyce podstawę dla niemal wszystkich pozostałych systemów. Uznaje się go za normę jakościową o największym uznaniu na rynku międzynarodowym. Certyfikat ISO 9001 to najczęściej wydawany certyfikat systemów opartych o normy z serii ISO.

Wymierne korzyści finansowe związane z poprawą wizerunku Twojej Firmy na rynku, możliwość zdobycia nowych kontraktów oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej, a także wzmacnianie reputacji marki i redukowanie barier handlowych można uzyskać w każdej organizacji dzięki wdrożeniu systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 wymaga określenia metod nadzoru nad działaniami i procesami wytwarzania produktów i/lub świadczenia usług w celu wykazania, że wymagania klienta oraz inne wymagania, w tym obowiązujące przepisy prawne, zostały spełnione przez Organizację

norma ISO 9001

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

DOŚWIADCZENIE

Wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów ochrony danych osobowych w organizacjach

WIEDZA SPECJALISTYCZNA

Sprawdzony partner konsultingowy, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów specyficznych dla ochrony danych osobowych

wdrożenie rodo

ELASTYCZNE PODEJŚCIE I ROZWIĄZANIA

System ochrony danych osobowych dostosowany do każdej organizacji, a nie organizacja do systemu

ZAUFAJ WIODĄCEJ FIRMIE W BRANŻY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

DLACZEGO MY?

Jedną z kluczowych ról podczas wdrażania systemu zarządzania jakością odgrywa najwyższe kierownictwo. Według normy ISO 9001 to właśnie ono musi być zaangażowane w tworzenie, wdrażanie i nieustanne udoskonalanie systemu. Do jego zadań należy komunikacja podczas narad, powołanie przedstawiciela ds. systemu zarządzania, opracowanie polityki jakości, określenie celów dotyczących jakości, dbanie o zasoby kadrowe, finansowe, a także i techniczne. Celem działania każdego przedsiębiorstwa jest spełnienie wymagań klientów. Za to celem najwyższego kierownictwa powinna być identyfikacja potrzeb klientów, a także podnoszenie ich poziomu zadowolenia oraz spełnianie ich oczekiwań.

PODCZAS WDRAŻANIA NORMY ISO SKORZYSTAJ Z POMOCY SPECJALISTÓW

Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001, dzięki spółce Inspektorzy ODO, zapewnia następujące korzyści naszym Klientom:

 • poprawa konkurencyjności firmy poprzez jasne określenie misji , wizji, a  także celów strategicznych organizacji;
 • łatwiejszy monitoring realizacji strategii poprzez określenie mierzalnych wskaźników efektywności procesów np. sprzedaży;
 • potencjalne zmniejszenie liczby usterek, błędów wynikających z prowadzonej działalności;
 • zmniejszenie ilości wewnętrznych konfliktów poprzez jasne określenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników;
 • ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania;
 • zwiększanie wartości organizacji poprzez koncentrację na kluczowych zasobach (ludzie, technologie, marka, partnerzy);
 • demonstracja zgodności z prawem i przepisami;
 • poświadczenie Państwa troski o jakość wyrażonej w polityce jakości;
 • demonstracja nowatorskiego i przyszłościowego podejścia;
 • zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy mogą wymagać od Was posiadania certyfikatu ISO 9001;
 • szybsze tempo rozwoju organizacji poprzez analizę wyników z audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania;
 • rozwój nowych i innowacyjnych produktów poprzez uzyskiwanie informacji zwrotnej od klienta.

Szczegółowa metodyka naszych audytorów wewnętrznych i wiodących w zakresie wdrażania systemów zarządzania, gwarantuje nam osiągnięcie sukcesu w realizowanych projektach wdrożeniowych u naszych Klientów.

DOŁĄCZ DO GRONA ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

CZERPIEMY Z GŁĘBOKIEGO ZASOBU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA, KTÓRE KSZTAŁTUJĄ NASZĄ PRAKTYKĘ. TY JAKO NASZ KLIENT KORZYSTASZ Z TEGO

ZAKRES OFEROWANYCH PRZEZ NAS USŁUG

Norma ISO 9001 opiera się obecnie na podejściu procesowym oraz podejściu opartym na ryzyku. Działania związane z ryzykiem to element nowy w normie ISO 9001, gdyż wcześniej w poprzednich wydaniach normy ryzyko, pojawiało się tylko w obszarze związanym z podejmowaniem działań zapobiegawczych. Skorzystanie z naszych usług pozwala zaoszczędzić czas pracowników i niepotrzebny stres. Gdyż zrobimy to sprawnie i w najprostszy możliwy sposób, dając po pełnym wdrożeniu gwarancję na uzyskanie certyfikatu ISO.

W RAMACH NASZEJ USŁUGI Z ZAKRESU WDROŻENIA SYSTEMU ISO 9001 W ORGANIZACJI, OFERUJEMY NASZYM KLIENTOM 5 ETAPÓW:

 

 1. Analiza – to wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań normy ISO 9001 (np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru), identyfikacja ryzyk i szans w kontekście zarządzania całą organizacją, jak również poszczególnych procesów oraz identyfikacja kontekstu organizacji, określenie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, określenie ryzyka (zagrożenia i szanse) oraz zaplanowanie działań dla przypisania ryzyka i szans.
 2. Opracowanie dokumentacji – to etap polegający na opracowaniu dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez normę ISO 9001 indywidualnie dla potrzeb Twojej Organizacji bez zbędnej biurokracji, określenie działań niezbędnych w SZJ. Na dokumentację składają się procedury obowiązkowe wymagane przez normę, procedury (instrukcje) operacyjne i Księga Jakości.
 3. Wdrożenie opracowanej dokumentacji systemowej – na tym etapie zespół audytorski Inspektorzy ODO wraz z Kierownictwem organizacji wdraża postanowienia zapisane w Księdze Jakości i procedurach w poszczególnych działach i obszarach firmy.
 4. Audyt wewnętrzny – to ostatni przed Certyfikacją etap wdrażania Systemu, w którym audytor Inspektorzy ODO wraz z wyznaczonymi przez Kierownika (Dyrektora) audytorami wewnętrznymi przeprowadza audyt mający na celu sprawdzenie przygotowania placówki do audytu certyfikującego.
 5. Certyfikacja – na tym etapie organizacja poddawana jest Certyfikacji przez firmę zewnętrzną. Inspektorzy ODO pomagają w doborze Jednostki Certyfikującej, a jego pracownicy są obecni w trakcie audytu certyfikującego jako głos doradczy.W ramach usługi istnieje również możliwość wprowadzenia dodatkowego etapu wdrożeniowego – szkolenia pracowników. Przeprowadzane są szkolenia mające na celu zapoznanie Kierownictwa organizacji oraz pracowników  z podstawowej wiedzy z zakresu normy ISO 9001. Niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu jakości.

  Istotnym elementem systemu zarządzania jakością jest podejście procesowe. Sprzyja ono usprawnianiu obiegu informacji i dokumentów w każdej organizacji, a także dokładnemu przydzieleniu zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnym pracownikom.

INNE NASZE USŁUGI

Poznaj niewiążącą ofertę wdrożenia

NORMY ISO 9001

SPECJALIZUJEMY SIĘ W SEKTORACH

Handel detaliczny i e-commerce

Finanse i ubezpieczenia

Edukacja, szkoły i uczelnie

Oprogramowanie i technologia

Organizacje charytatywne i non-profit

Ochrona osób i mienia

Jednostki publiczne

Rekrutacja pracowników

Masz pytania? Napisz do nas!