przetwarzanie danych

Dobrowolność zgody na gruncie RODO

Zgoda na gruncie RODO Zgoda osoby, której dane dotyczą, jest jedną z podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych wskazanych w art. 6 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), której „odmiana” stanowi również jedno z wyłączeń zakazu przetwarzania danych szczególnie chronionych, zawartego w art. 9 RODO. Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 11, zgoda ta…

Udostępnienie danych osobowych- ewentualne problemy

Klasyfikacja udostępniania danych osobowych Zgodnie z art. 4 pkt 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), przetwarzanie to każda operacja na danych osobowych, w tym rozpowszechnienie lub innego rodzaju udostępnianie. O ile czynności takie jak zbieranie, usuwanie czy przechowywanie danych osobowych nie budzą większych wątpliwości, o tyle udostępnianie jest operacją dość problematyczną. Istota tego procesu…

Rejestr czynności przetwarzania – obowiązek czy dobra praktyka?

Czym jest rejestr czynności przetwarzania? Art. 30 RODO stanowi, czym jest rejestr czynności przetwarzania, co powinien zawierać oraz kto musi go prowadzić. Określa on, nomen omen czynności przetwarzania dokonywane przez administratora danych osobowych. Musi zawierać dane samego administratora, cele przetwarzania, opis kategorii danych oraz ich podmiotów, kategorie odbiorców, informacje na temat przekazywania danych do państwa…

RODO w szkole – mini przewodnik

Placówki oświatowe – szkoły, przedszkola czy żłobki wykorzystują ogromną ilość danych osobowych. Dane te pochodzą zarówno od uczniów danej placówki, jak również nauczycieli, rodziców i pozostałych pracowników szkoły. Informacji tych jest naprawdę bardzo dużo. Właśnie dlatego placówki oświatowe powinny zwracać szczególną uwagę na ochronę informacji i stosować się do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych…

RODO a przetwarzanie danych zdrowotnych pracownika.

Mamy pierwsze rozstrzygnięcie odnoszące się do trwającej dyskusji czy Pracodawca może żądać od Pracownika danych dotyczących stanu zdrowia. W rozstrzygnięciu Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście, Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 stycznia 2022 r (Sygn. akt VIII P 475/21) stwierdzono, że uzależnienie dopuszczenia do pracy od okazania „certyfikatu szczepienia” lub poddanie się szybkiemu…