Kodeks pracy-planowane zmiany.

kodeks pracy

Od początku bieżącego roku obserwujemy wzmożony proces legislacyjny, który przynosi nam większe lub mniejsze zmiany. Do tej pory jednak, omijały one kodeks pracy. Nie znaczy to, że ich nie będzie. Do konsultacji trafiły dwa projekty nowelizacji kodeksu pracy. Prezentujemy najciekawsze zmiany: 

Możliwość przeprowadzenia kontroli stanu trzeźwości pracownika 

Wszyscy Pracodawcy długo na to czekali i wydaje się, że w końcu się doczekają. Pracodawca na podstawie kodeksu pracy ma zyskać jednoznaczną podstawę  do prewencyjnej kontroli stanu trzeźwości pracownika (alkohol, narkotyki, inne używki).  Jednakże przed przystąpieniem do takiej kontroli, trzeba będzie odpowiednio to ująć w ramach wewnętrznej dokumentacji (regulamin pracy), a przede wszystkim uzasadnić cel prowadzenia kontroli, który na gruncie projektu został ograniczony do zapewnienia ochrony życia i zdrowia zatrudnionych lub innych osób oraz ochrony mienia. Oczywiście pamiętajmy o przepisach RODO i wszelkich obowiązkach nałożonych na Administratorów w kontekście przetwarzania danych w tym przypadku szczególnych kategorii danych osobowych.   

Świadczenie pracy w formie zdalnej (praca zdalna)  

W końcu, ale wydaje się trochę spóźnione. Według nowelizacji kodeksu pracy z tej formy zatrudnienia będzie można skorzystać w trakcie trwania stosunku pracy oraz przy ustalaniu warunków zatrudnienia. Dodatkowo, przewidziano możliwość jednostronnego podjęcia przez Pracodawcę decyzji o wysłaniu pracowników na pracę zdalną, jednakże wyłącznie w określonych sytuacjach jak: w razie wystąpienia klęski żywiołowej, ogłoszenia stanu epidemii. Ustalono także Stronę, która zobowiązana jest do pokrycia wszelkich kosztów świadczenia przez pracownika pracy zdalnej i niestety jest to Pracodawca. Pamiętajmy również, że pracę zdalną trzeba uregulować w wewnętrznych dokumentach firmy np. regulaminie pracy no i oczywiście zawsze skierujemy uwagę na przepisy RODO i bezpieczeństwo informacji (PB). To na pracodawcy ciążą obowiązki i to on ponosi koszt urzeczywistnienia się ryzyka naruszenia.  

Szkolenia pracowników 

Czyli, zanim pracownik zacznie pracować zgodnie z projektem kodeksu pracy będzie musiał być przeszkolony w ramach jego godzin pracy. Gdy przepisy prawa lub wewnętrzne regulację zobowiązują pracodawcę do przeprowadzenia szkolenia pracownika na danym stanowisku, to koszt poniesie Pracodawca. W sytuacji, gdy szkolenie odbywać się będzie poza godzinami pracy, zobowiązany będzie do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. Dotyczy to również szkoleń RODO.  

Wypełnienie dodatkowych wymogów w przypadku rozwiązania umowy na czas określony 

Będzie trudniej. Pracodawca będzie musiał po pierwsze uzasadnić podjętą decyzję, a po drugie w sytuacji, gdy u danego pracodawcy funkcjonują związki zawodowe, będzie zobowiązany do skonsultowania wypowiedzenia ze związkiem reprezentującym pracownika.  

Dni wolne dla pracownika z powodu działania sił wyższych 

Nowe dni wolne dla Pracownika. Przepis ten obowiązywać będzie w sytuacji zaistnienia nagłej (pilnej) potrzeby obecności pracownika np. pilne sprawy rodzinne. Co ważne zwolnienie takie przysługiwać będzie w wymiarze 16 godzin roboczych w danym roku kalendarzowym (dwóch dni roboczych) z zachowaniem prawa do połowy należnego wynagrodzenia. Pracodawca nie będzie mógł odmówić.  

 Uelastycznienie godziny pracy dla rodziców dzieci do 8 roku życia 

Rodzic opiekujący się dzieckiem do 8 roku życia, będzie mógł wnioskować o skrócenie godzin pracy lub zmianę formy jej świadczenia. Zmiana formy np. na prace zdalną lub ruchomy rozkład czasu pracy. Oczywiście projekt przewiduje, że Pracodawca może odmówić, ale będzie musiał taką odmowę uzasadnić w przeciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku i nie można o tym zapomnieć. Projekt nowelizacji przewiduje, że za naruszenie przepisów o elastycznej organizacji pracy rodziców, urlopie opiekuńczym lub zwolnieniu z pracy z powodu działania sił wyższych będzie zagrożone grzywną do 30 tys. zł. 

Jeśli pojawi się coś nowego będziemy publikować.  

Źródła: 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-pracy-oraz-niektorych-innych-ustaw2  

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-pracy-oraz-niektorych-innych-ustaw3