Polityka Prywatności

 • Home
 • /
 • Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Inspektorzy ODO logo

1. Do wiadomości użytkownika

Codziennie dbamy o ochronę danych osobowych u Naszych Klientów, ale jeszcze większe zaangażowanie wykazujemy każdego dnia dbając o bezpieczeństwo i komfort użytkowników Naszego serwisu internetowego.

Dlaczego? Bo wiemy jak ważne jest dla Was bezpieczeństwo danych osobowych oraz prawo do prywatności – my też cenimy Naszą prywatność.

Z tego powodu, w niniejszym dokumencie przekazujemy Wam istotne informacje odpowiadające na pytania: kto, jakie, w jakim celu oraz przez jaki czas, przetwarzać będzie dane osobowe podczas Twoich wizyt na Naszej stronie internetowej.

Mając świadomość znaczenia dokumentu w szczególności treści do przekazania oraz formy jego udostępnienia, staraliśmy się, aby był on dla Użytkowników zrozumiały, a jego czytanie nie było kolejnym zbędnym marnowaniem czasu, który dziś jest tak cenny dla każdego z Nas.

2. Kto jest Administratorem danych?

Administratorem danych osobowych użytkowników jesteśmy My, Spółka Inspektorzy ODO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-013) przy ul. Lindleya 16.

Jak się z Nami skontaktować, Masz parę możliwości, które wskazujemy poniżej:

Czy wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych?

Nie, ponieważ nie mamy takiego obowiązku, ale wyznaczyliśmy osobę zajmującą się w Spółce ochroną danych osobowych. Możesz zadać jej pytanie pisząc na adres pytanieodo@inspektorzyodo.pl, które dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Wszystko zależy od Ciebie, ale w pewnych sytuacjach możemy przetwarzać:

Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, IP użytkownika, lokalizację, rodzaj urządzenia z którego Korzystasz, a oprócz tego treść pytania, informacji oraz udzielonej odpowiedzi w prowadzonej korespondencji e-mail czy telefonicznej.

Wskazane powyżej dane zawsze zbieramy od Ciebie.

4. W jakim celu przetwarzamy wskazane dane osobowe?

Przetwarzamy przede wszystkim:

 • w celu prowadzenia statystyk odwiedzin Naszego serwisu, które mogą dotyczyć takich informacji jak: czasu spędzania, aktywności, jakości wyświetlanej treści, Twojej lokalizacji czy informacji z jakiego urządzenia Korzystasz przeglądając Nasz serwis;
 • w celu umożliwienia nawiązania z Nami kontaktu przez podany na stronie formularz kontaktowy, gdzie abyśmy mogli odpowiedzieć Musimy wiedzieć z kim korespondujemy oraz na jaki adres mamy wysłać odpowiedź;
 • w celu zamówienia kontaktu telefonicznego, przecież nie możemy tego wykluczyć, że przez formularz kontaktowy poprosicie Nas o odzwonienie na podany numer lub może Sami zadzwonicie na wskazane na stronie numery, gdzie Wasz numer zapisze się w Naszej książce telefonicznej;
 • i jeszcze ważna kwestia jaką jest obrona lub dochodzenie roszczeń wynikających z Naszego prawnego interesu.

5. Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane osobowe?

Wszystko zależy od celu ich przetwarzania i podstawy na jakiej przetwarzanie jest oparte.

A. Zapytanie (formularz kontaktowy):

Przez okres niezbędny do obsługi Twojego zapytania nie dłużej jednak niż 6 miesięcy bądź wcześniej, jeśli cofniesz zgodę lub złożysz sprzeciw na przetwarzanie. Jednakże, jeśli przysłane zapytanie dotyczy przedstawienia oferty handlowej, a na jej podstawie nawiążemy współpracę okres retencji ulegnie wydłużeniu na czas właściwy dla trwania dalszej relacji biznesowej i trwania dalszego procesu przetwarzania danych osobowych, w związku z umową
i przedawnieniem roszczeń z niej wynikających.

B. Prośba o kontakt (formularz kontaktowy):

Przez okres niezbędny do jego obsługi (nie dłużej niż 1 miesiąc), chyba że dzięki rozmowie nawiążemy relację biznesową to okres retencji ulegnie wydłużeniu na czas właściwy dla trwania dalszej relacji biznesowej i trwania dalszego procesu przetwarzania danych osobowych w związku z umową i przedawnieniem roszczeń z niej wynikających.

C. Statystki (serwis):

Przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Dlaczego, ponieważ chcemy porównywać i obserwować rozwój Naszej strony, czy idziemy właściwą drogą.

D. Obrona i dochodzenie roszczeń:

Jeśli w jakimś momencie uznamy, że przetwarzane dane osobowe są nam konieczne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub wynika to z przepisów prawa, będziemy dane osobowe przetwarzać dłużej niż przez okresy podane powyżej, przez czas niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

Ważne – obecnie nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Naszych użytkowników.

6. Na jakich podstawach legalności przetwarzamy dane osobowe?

Poniżej przedstawiamy różne podstawy prawne w zależności od celu ich przetwarzania.

 1. Zapytanie (formularz kontaktowy) – Twoja zgoda (przesyłając wiadomość wyrażasz zgodę) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 2. Prośba o kontakt (formularz kontaktowy) – Twoja zgoda (przesyłając wiadomość wyrażasz zgodę) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Statystki (serwis) – Nasz prawnie uzasadniony cel dotyczący właściwego zarządzania serwisem art. 6 ust. 1 lit. f). RODO.
 4. Obrona i dochodzenie roszczeń – Nasz prawnie uzasadniony cel dotyczący obrony lub dochodzenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f) lub gdy do przetwarzania danych obligują Nas przepisy prawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 5. W sytuacji, gdy nawiążemy relacje biznesowe – umowa, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

7. Czy przetwarzamy dane osobowe dzieci?

Nasz serwis nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 16 roku życia.

8. Komu i dlaczego możemy udostępnić dane osobowe?

Nie ujawniamy danych osobowych Użytkowników Naszego serwisu, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne w związku z prowadzoną działalnością lub w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa.

Kiedy przekażemy dane osobowe?

Możemy w określonych przypadkach w formie powierzenia ich przetwarzania przekazać uzyskane przez nas dane osobowe dostawcom współpracującym, aby możliwe było przetwarzanie przez nich danych osobowych w naszym imieniu.

Na pewno, gdy w związku z prowadzoną działalnością udostępnienie danych wprost wynika z przepisów prawa – udostępnienie danych osobowych w odpowiedzi na zapytania ze strony organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania, a także w celu działania zgodnego z odpowiednimi przepisami prawa, poleceniami lub przepisami wydanymi przez organa wymiaru sprawiedliwości a także przepisami wydanymi przez instytucje rządowe i zawodowe.

Na pewno nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

9. Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawa, o których warto wiedzieć Abyś mógł z nich korzystać, a które gwarantuje RODO.

Masz prawo:

 • żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych);
 • do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić o przedstawienie dodatkowego oświadczenia od Ciebie;
 • do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania;
 • do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś;
 • do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Jak możesz zrealizować swoje prawa?

Swoje prawo możesz wnieść do Nas w dowolnym momencie. Prosimy abyś zapoznał się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi trybu postępowania, które znajdziesz tutaj.

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na https://uodo.gov.pl/

11. Informacje ogólne, ale może warto się zapoznać

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy Twoje określone w niniejszym dokumencie dane osobowe w różnych celach, przy czym w procesie przetwarzania zastosowane mogą być różne metody zbierania, podstawy legalności przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania, które zawsze określone są w stosunku do celu, w jakim dane są przez Nas przetwarzane.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadku w którym dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem danych osobowych.

W szczególności:

 • stosujemy szyfrowanie SSL;
 • kontrolujemy Nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;
 • dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na Nasze potrzeby. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności,
 • a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

Czy chcemy przetwarzać wrażliwe dane Użytkowników?

Nie, nie chcemy, dlatego apelujemy do Naszych Użytkowników, aby przy udostępnianiu Swoich danych osobowych kierowali się rozwagą w szczególności, aby nigdy nie przekazywali danych wrażliwych np. stanu zdrowia.

Czy możemy zmienić treść niniejszej polityki?

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób. Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.

Inspektorzy ODO logo
Dokument udostępniony użytkownikom serwisu
Przyjęto dnia 31.01.2019 r. Wersja I z dnia 02.02.2019 r.