Premia uznaniowa a RODO 

premia uznaniowaPremia uznaniowa jest składnikiem wynagrodzenia pracownika, a o jej wysokości decyduje Pracodawca. Oznacza to, iż komu oraz w jakiej wysokości zostaje wypłacona leży wyłącznie w jego gestii. Z podjętych decyzji pracodawca niema obowiązku się tłumaczyć ani wprowadzać kryteriów ustalania i wpłacania premii. Tym bardziej, że premia, czyli np. jej wysokość jako składnik wynagrodzenia danej osoby fizycznej jest informacją chronioną. Na gruncie przepisów cywilnych jak i ochrony danych osobowych.  

Naruszenie tajemnicy informacji o wynagrodzeniu, może stanowić naruszenie dóbr osobistych na gruncie art. 23 i 24 kodeksu cywilnego (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 1993 r. I PZP 28/93). W sytuacji wystąpienia takiej sytuacji dojdzie również do naruszenia przepisów RODO. Wynagrodzenie danej osoby fizycznej ma charakter danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO. Ujawnienie wartości wynagrodzenia lub premii razem z imieniem i nazwiskiem osoby, której zostało wypłacone będzie stanowiło więc naruszenie ochrony danych osobowych. W zależności od ustalonego ryzyka naruszenia praw i wolności osoby fizycznej dotkniętej danym naruszeniem, Pracodawca jako Administrator danych osobowych, będzie musiał takie naruszenie rozliczyć.

Ocena ryzyka

Oceniając ryzyko, musi wziąć pod uwagę charakter swojej działalności, kontekst przetwarzania danych dotkniętych naruszeniem. W tym zakres ujawnionych danych, skalę naruszenia (ilu osobom dane zostały ujawnione) oraz potencjalne konsekwencje dla osoby, której dane dotyczą. Oczywiście w zależności od dokonanej analizy, może się okazać, że zdarzenie, które z perspektywy Pracodawcy jako Administratora jest błahe, może podlegać zgłoszeniu do PUODO. W szczególnych sytuacjach obowiązek poinformowania osoby, której dane dotyczą. Należy przy tym pamiętać, iż osobie dotkniętej naruszeniem przysługuje na gruncie przepisów RODO prawo do odszkodowania. Warto więc zastanowić się przed udostępnianiem takiej informacji.