Baza danych osób kupujących paliwa stałe-stanowisko UODO

baza danych

 

W rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw przewidziano utworzenie bazy danych pełnoletnich osób fizycznych zainteresowanych zakupem paliwa stałego na potrzeby własnego gospodarstwa domowego.

Administrator bazy danych

Administratorem danych osobowych znajdujących się w bazie miał być minister właściwy do spraw energii. Minister jako administrator danych miał mieć możliwość udostępniania tych danych przedsiębiorcom, którzy wprowadzają do obrotu paliwa stałe. Byliby to zatem odbiorcy danych (podmioty inne niż wpisane do rejestru).

Dane znajdujące się w bazie

W bazie danych miały znajdować się takie dane osobowe jak:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu,
  • adres miejsca spalania lub adres zamieszkania lub adres dostawy.
Uwagi UODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych opiniując projekt ustawy stwierdził, że utworzenie takiej bazy naruszałoby zasadę legalizmu, rzetelności i przejrzystości, a także ograniczenia celu przetwarzania. Jednakże z projektu ustawy wynikało, że rekompensaty z tytułu sprzedaży paliwa po określonej cenie będą wypłacane przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw. Nie miały być one przeznaczone dla nabywców paliwa stałego na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Wypłat dokonywałby inny podmiot niż minister właściwy do spraw energii.

Cel ten był tym bardziej niejasny, że zgodnie z projektowanymi przepisami wskazany minister miałby udostępniać dane z tej bazy przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw stałych, a więc niekoniecznie przedsiębiorcom ubiegającym się o rekompensaty.

Co z zasadami RODO

UODO podkreśla niejasny cel utworzenia bazy osób zainteresowanych zakupem paliwa stałego. Ponadto wskazuje, że wątpliwe jest to, aby stworzenie wspomnianej bazy spełniało wymogi RODO. W zakresie chociażby zgodności z prawem, rzetelności oraz przejrzystości.

Stanowisko UODO uwzględnione

Prezes UODO stanowczo zabiegał o takie ukształtowanie przepisów prawa, by nie dochodziło do nadmiarowego pozyskiwania danych osobowych. Ostatecznie w toku prac legislacyjnych w wyniku stanowiska UODO zadecydowano, że baza danych jednak nie powstanie. Ustawę uchwalono biorąc pod uwagę stanowisko UODO. Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2419 .