Ochrona sygnalisty kosztem chroniącego

ochrona sygnalisty

Pewnie już wielu z Nas jest zmęczonych pojawianiem się kolejnych projektów ustawy o ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości (obecnie już 4 projekt – link). Jednakże warto poświęcić dodatkowo parę minut i wczytać się w treść projektu. Zastanowić się nad tym czy aby wszystko uwzględniłem w swojej procedurze zgłoszeń wewnętrznych. Jednym z takich przykładów jest treść art. 15 projektowanej ustawy. Dotyczy ciężaru dowodowego, spoczywającego na podmiocie prawnym (podmiot prywatny lub publiczny) w sytuacji, gdy podejmuje działania o charakterze odwetowym wobec sygnalisty. Mowa jest tu o takich czynnościach jak np. wypowiedzenie umowy czy zabranie premii. Zadaniem pracodawcy jest więc wykazanie, że za podjętym działaniem, przemawiały inne niż fakt dokonanego zgłoszenia, obiektywne i należycie uzasadnione powody. Ale to nie wszystko.

Co określa projektowana ustawa

Projektowana ustawa określa nam szeroki zakres osób, mogących zostać Sygnalistą. Mogą być to: pracownicy, zleceniobiorcy, stażyści, ale również pracownicy naszego dostawcy czy podwykonawcy. Ustawodawca doprecyzował nam również, że ochronie podlega nie tylko osoba pomagająca sygnaliście dokonać zgłoszenia czy członek jego rodziny. Chroniony jest również podmiot, który jest pracodawcą sygnalisty. Z tego wynika, iż zakaz działań odwetowych dotyka bezpośrednio również Naszych dostawców czy podwykonawców, a działaniem takim może być np. rozwiązanie umowy czy ograniczenie świadczonych usług. W ten sposób, przytoczony projekt ustawy ochroni sygnalistów kosztem chroniącego. Mając na uwadze, że świat nie jest idealny, różne sytuacje będą wymagały niejednokrotnie podejmowanie działań wobec sygnalisty. Sytuacje które w żadnym aspekcie nie są związane z dokonanym przez niego zgłoszeniem, ale które mogą być uznane jako działania odwetowe. Nie wyobrażam sobie sytuacji, braku możliwości rozwiązania umowy z dostawcą, który nie dotrzymuje warunków umowy. Tylko dlatego że podlega ochronie na mocy projektowanej ustawy. Wydaje się więc że uwzględnienie w wewnętrznej procedurze wyłącznie elementów wskazanych przez ustawodawcę będzie niewystarczające. Chociażby pod kątem rozliczalności względem legalności działań podejmowanych wobec sygnalisty. Dlatego też, warto projektując swoją procedurę dodatkowo uwzględnić:

  • metody i formy sprawdzania czy dana osoba wykonująca pracę lub czy dany podmiot nie podlega ochronie oraz w jaki sposób zagwarantować poufność sygnalisty,
  • jakie działania należy podjąć, aby obronić się przed zarzutem podjęcia działań odwetowych i kto będzie za to odpowiedzialny oraz
  • w jaki sposób będą dokumentowane podjęte działania i jak długo zebrane informacje będą przechowywane.

Zawarcie wskazanych powyżej kwestii w naszej procedurze pozwoli uchronić nas przed potencjalnym roszczeniem ze strony sygnalisty. Pamiętajmy, że ustawodawca uwzględnił w projektowanej ustawie odpowiedzialność cywilną. Sygnalista, wobec którego pracodawca lub druga strona stosunku prawnego dopuścił się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w pełnej wysokości. Minimalna wartość odszkodowania nie powinna być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Maksymalnej wartości, nie ustalono.

Zaufaj doświadczonemu partnerowi.

W ramach naszych usług możemy zaoferować wsparcie obejmujące m.in.:

  • dokonanie analizy, której wynikiem jest wskazanie szczegółowych obowiązków w zakresie ochrony sygnalistów;
  • przygotowanie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych;
  • opracowanie i wdrożenie procedur odpowiednich działań następczych;
  • wdrożenie narzędzia IT pozwalającego na automatyzację procesu obsługi zgłoszeń
  • prowadzenie analiz zgłoszeń i postępowań wewnętrznych;

Skontaktuj się już dzisiaj: biuro@inspektorzyodo.pl; biuro@bcopoland.pl.