EROD-czym się zajmuje i jakie pełni funkcje

EROD

EROD-Europejska Rada Ochrony Danych jest unijnym organem posiadającym osobowość prawną, odpowiedzialnym za stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Zastępuje Grupę Roboczą ds. Ochrony Osób Fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, która powołana została na mocy dyrektywy unijnej 95/46/WE.

Skład Europejskiej Rady Ochrony Danych

EROD składa się z przewodniczących jednego organu nadzorczego z każdego państwa członkowskiego lub z ich przedstawicieli oraz EIOD-a.

EIOD- niezależny organ nadzoru Unii Europejskiej. Głównym zadaniem jego jest zagwarantowanie, że instytucje i organy europejskie respektują prawo do prywatności i ochrony danych. Przetwarzając dane osobowe i opracowując nową politykę. Więcej o funkcjach i zadaniach EIOD dowiecie się z naszego wcześniejszego artykułu (link)

Funkcje jakie pełni EROD

Głównym zdaniem Europejskiej Rady Ochrony Danych jest zapewnienie spójności stosowania przepisów o ochronie danych osobowych- RODO. W tym celu pełni m.in. takie funkcje jak:

 • monitoruje i zapewnia właściwe stosowanie Rozporządzenia RODO,
 • doradza Komisji w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Unii,
 • doradza Komisji w sprawie formatu i procedur wymiany informacji między administratorami, podmiotami przetwarzającymi i organami nadzorczymi,
 • bada wszelkie kwestie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia i wydaje wytyczne, zalecenia oraz określa najlepsze praktyki,
 • tworzy wytyczne dla organów nadzorczych w sprawie stosowania środków zgodnie z ich uprawnieniami oraz w sprawie określania wysokości administracyjnych kar pieniężnych,
 • namawia do formułowania kodeksów postępowania oraz do ustanawiania mechanizmów certyfikacji w dziedzinie ochrony danych oraz znaków jakości i oznaczeń w tej dziedzinie,
 • upowszechnia wymianę wiedzy i dokumentów na temat ustawodawstwa i praktyki w dziedzinie ochrony danych z organami nadzorczymi odpowiedzialnymi za ochronę danych na świecie,
 • prowadzi publicznie dostępny elektroniczny rejestr decyzji podjętych przez organy nadzorcze i wyroków sądowych w sprawach rozpatrywanych w ramach mechanizmu spójności.

Zadaniem Rady jest nie tylko wydawanie wytycznych w sprawie interpretacji podstawowych założeń RODO. Także rozstrzyganie sporów w drodze wiążących decyzji dotyczących transgranicznego przetwarzania danych. Daje to gwarancje spójnego stosowania przepisów UE. Pozwala także uniknąć potencjalnej sytuacji, w której ta sama sprawa jest rozpatrywana w odmienny sposób w ramach różnych jurysdykcji.

Kluczowe zasady EROD

Zasady, którymi przede wszystkim kieruje się Europejska Rada Ochrony Danych zostały opisane w regulaminie wewnętrznym organu. Do tych zasad należą:

 • niezależność i bezstronność;
 • współpraca;
 • efektywność i modernizacja;
 • dobre zarządzanie, uczciwość i dobre postępowanie administracyjne;
 • przejrzystość;
 • organizacji w zakresie podejmowania decyzji;
 • określone działania, a także dążeniem do wprowadzania pozytywnych zmian

Europejska Rada Ochrony Danych sporządza roczne sprawozdanie na temat ochrony osób fizycznych. W związku z przetwarzaniem danych w Unii, w stosownym przypadku w państwach trzecich i organizacjach międzynarodowych. Sprawozdanie roczne obejmuje przegląd praktycznego stosowania wytycznych, zaleceń i najlepszych praktyk oraz wiążących decyzji.

Zapraszamy do zapoznania się także z opracowaną strategią przez EROD na lata 2021-2023 która znajduje się w poniższym linku.

https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_strategy2021-2023_pl.pdf