Bez kategorii

Przedstawiciel administratora danych-kim jest?

RODO obowiązuje i wszyscy musimy go przestrzegać… W dzisiejszych czasach już praktycznie wszyscy przyzwyczailiśmy się do obowiązywania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, czyli w skrócie RODO. Akt obowiązuje, a unijne organy odpowiedzialne za kontrolę jego przestrzegania dobrze się sprawują. Na tyle dobrze, że organizacje zaczęły uważniej podchodzić do tematu ochrony danych osobowych. Również w…

Transfer danych osobowych do państw trzecich-problematyka

Państwa trzecie na gruncie RODO Samo Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nie zawiera definicji państwa trzeciego, pomimo faktu, iż termin ten pada tam wielokrotnie. RODO obowiązuje we wszystkich państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), więc państwem trzecim jest każde niewchodzące do tego obszaru. Takimi krajami są np. Meksyk, Chiny, Kanada, Szwajcaria czy też Ukraina. W…

Baza danych – pozyskanie jej w świetle RODO

Czym jest baza danych? Baza danych to uporządkowany zbiór danych, który ma niemal każda organizacja. Firmy muszą przechowywać duże ilości danych oraz zarządzać nimi w bezpieczny i zorganizowany sposób. W ten sposób zapewniają niezawodny i wydajny system zarządzania danymi, który może pomóc organizacjom w podejmowaniu najlepszych decyzji na podstawie przechowywanych informacji. Ochrona takiej bazy danych…

Administrator Systemów Informatycznych, jego rola w Systemie Ochrony Danych Osobowych

Powołanie Administratora Systemów Informatycznych jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem… O Administratorze Systemów Informatycznych najczęściej było słychać w czasach obowiązywania poprzedniej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (tej z 1997 r.). Wtedy wspominało się, że to osoba wspierająca administratorów danych osobowych (dalej też AD lub Administrator Danych) w procesach bezpiecznego przetwarzania danych w systemach informatycznych. Aktualnie obowiązujące…

Zastępca Inspektora Ochrony Danych, kim jest i czy trzeba go zgłaszać do UODO

Kim jest zastępca Inspektora Ochrony Danych  Zastępca Inspektora Ochrony Danych jest osobą, która pełni obowiązki IOD-a podczas jego nieobecności. Podmiot, który wyznaczył już IOD-a, może wyznaczyć osobę go zastępującą, lecz nie jest to obowiązkowe. Zastępca IOD-a musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wiedzę fachową i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych. Taka możliwość weszła w życie…

Nie tylko administracyjna kara pieniężna cz. 3

Poprzednie artykuły skupiły się na środkach administracyjnoprawnych, które stosować może organ nadzorczy w sprawach naruszenia ochrony danych oraz na środkach reakcji prawnokarnej. Ostatnią część artykułu poświęcimy odpowiedzialności cywilnoprawnej administratora oraz podmiotu przetwarzającego. Odpowiedzialność cywilnoprawna na gruncie RODO Konsekwencje wynikające z naruszenia ochrony danych osobowych mogą rodzić odpowiedzialność cywilnoprawną na różnych podstawach. Pierwszą i podstawową z…

Nie tylko administracyjna kara pieniężna cz. 2

W poprzednim artykule omówiliśmy kwestie uprawnień naprawczych, którymi dysponuje Prezes UODO poza lub obok administracyjnych kar pieniężnych. Niniejszy tekst ma za zadanie przybliżenie zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną za bezprawne przetwarzanie danych osobowych. W ramach uwag wprowadzających należy wskazać, że odpowiedzialność karną ponosi osoba fizyczna zdolna do jej ponoszenia. Czyli co do zasady osoba, która…

Standardowe klauzule umowne

Czym są standardowe klauzule umowne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) zawiera ograniczenia w zakresie przekazywania danych do państw trzecich (państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, „EOG”). Ma to istotne konsekwencje dla międzynarodowego przepływu danych osobowych, szczególnie w dobie globalizacji, w tym rozwoju outsourcingu usług, gdzie wytworzyły się niezliczone scenariusze transgranicznego przesyłania danych. Scenariusze te mogą obejmować…

ANALIZA  dotycząca ochrony danych osobowych  w sklepach internetowych 

1.Podstawy prawne:  Przedmiotowa analiza opracowana została z uwzględnieniem następujących aktów prawnych:  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej: „RODO”)  Traktatu o funkcjonowaniu…

Dane wrażliwe-jak je rozumieć i chronić

Nasze dane, w tym te wrażliwe są narażone na kradzież, ujawnienie lub cyberataki, których głównym rezultatem są wycieki danych. Dużo mówi się o ochronie danych osobowych, jednak niewielka ilość osób tak naprawdę wie, w jaki sposób je chronić. Choć cyberprzestępczość posiada swoje regulacje w Kodeksie Karnym, to liczba ataków hackerskich na polskie instytucje i firmy…