dostęp do danych pomiarowych

Dane o zużyciu mediów, a RODO

Ochrona danych osobowych będąca elementem ochrony prywatności ma swoje podstawy w Konstytucji RP (art. 47), a także w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (art. 8). Karta Praw Podstawowych wprost używa pojęcia danych osobowych. Aktem precyzującym zasady ochrony danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016 z dnia 27 kwietnia…