spółka cywilna

Administrator danych osobowych w spółce cywilnej 

Czym jest spółka cywilna? Definicję spółki cywilnej można znaleźć w art. 860 Kodeksu cywilnego. Jest umową wiążącą dwa lub więcej podmiotów, której celem jest dążenie do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Z kolei art. 33 oraz art. 331 Kodeksu cywilnego wskazuje podmioty będące osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną….