zasada integralności

Zasada integralności i poufności w RODO

Art. 5 ust. 1 lit. f) RODO mówi, że — „Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”)”. Gwarancja zapewnienia przetwarzanym danym odpowiedniej ochrony i poufności powinna być oczywista dla każdego przedsiębiorstwa. Pewną trudnością może…