Norma ISO 9001

 • Home
 • /
 • Norma ISO 9001

System zarządzania jakością zgodny z Norma ISO 9001

System ISO 9001 stanowi w praktyce podstawę dla niemal wszystkich pozostałych systemów i uznawany jest za normę jakościową o największym uznaniu na rynku międzynarodowym. Certyfikat ISO 9001 to najczęściej wydawany certyfikat systemów opartych o normy z serii ISO.

Wymierne korzyści finansowe związane z poprawą wizerunku Twojej Firmy na rynku, możliwość zdobycia nowych kontraktów oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej, a także wzmacnianie reputacji marki i redukowanie barier handlowych można uzyskać w każdej organizacji dzięki wdrożeniu systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001. System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 wymaga określenia metod nadzoru nad działaniami i procesami wytwarzania produktów i/lub świadczenia usług w celu wykazania, że wymagania klienta oraz inne wymagania, w tym obowiązujące przepisy prawne, zostały spełnione przez Organizację.

Dlaczego my?

Jedną z kluczowych ról podczas wdrażania systemu zarządzania jakością odgrywa najwyższe kierownictwo, ponieważ według normy ISO 9001 to właśnie ono musi być zaangażowane w tworzenie, wdrażanie i nieustanne udoskonalanie systemu. Do jego zadań należy komunikacja podczas narad, powołanie przedstawiciela ds. systemu zarządzania, opracowanie polityki jakości, określenie celów dotyczących jakości, dbanie o zasoby kadrowe, finansowe oraz techniczne. Celem działania każdego przedsiębiorstwa jest spełnienie wymagań klientów, a celem najwyższego kierownictwa powinna być identyfikacja potrzeb klientów i podnoszenie ich poziomu zadowolenia oraz spełnianie ich oczekiwań.

Podczas wdrażania normy ISO skorzystaj z pomocy specjalistów

Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001, dzięki spółce Inspektorzy ODO, zapewnia następujące korzyści naszym Klientom:

 • poprawa konkurencyjności firmy poprzez jasne określenie misji , wizji i celów strategicznych organizacji;
 • łatwiejszy monitoring realizacji strategii poprzez określenie mierzalnych wskaźników efektywności procesów np. sprzedaży;
 • potencjalne zmniejszenie liczby usterek, błędów wynikających z prowadzonej działalności;
 • zmniejszenie ilości wewnętrznych konfliktów poprzez jasne określenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników;
 • ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania;
 • zwiększanie wartości organizacji poprzez koncentrację na kluczowych zasobach (ludzie, technologie, marka, partnerzy);
 • demonstracja zgodności z prawem i przepisami;
 • poświadczenie Państwa troski o jakość wyrażonej w polityce jakości;
 • demonstracja nowatorskiego i przyszłościowego podejścia;
 • zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy mogą wymagać od Was posiadania certyfikatu ISO 9001;
 • szybsze tempo rozwoju organizacji poprzez analizę wyników z audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania;
 • rozwój nowych i innowacyjnych produktów poprzez uzyskiwanie informacji zwrotnej od klienta.

Szczegółowa metodyka naszych audytorów wewnętrznych i wiodących w zakresie wdrażania systemów zarządzania, gwarantuje nam osiągnięcie sukcesu w realizowanych projektach wdrożeniowych u naszych Klientów.

Dowiedz się więcej na temat wdrożenia normy ISO 9001

Zakres oferowanych przez nas usług

Norma ISO 9001 opiera się obecnie na podejściu procesowym oraz podejściu opartym na ryzyku. Działania związane z ryzykiem to element nowy w normie ISO 9001, gdyż wcześniej w poprzednich wydaniach normy ryzyko pojawiało się tylko w obszarze związanym z podejmowaniem działań zapobiegawczych. Skorzystanie z naszych usług pozwala zaoszczędzić czas pracowników i niepotrzebny stres, gdyż zrobimy to sprawnie i w najprostszy możliwy sposób, dając po pełnym wdrożeniu gwarancję na uzyskanie certyfikatu ISO.

W ramach naszej usługi z zakresu wdrożenia systemu ISO 9001 w organizacji, oferujemy naszym Klientom 5 etapów:

 1. Analiza – to wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań normy ISO 9001 (np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru), identyfikacja ryzyk i szans w kontekście zarządzania całą organizacją, jak również poszczególnych procesów oraz identyfikacja kontekstu organizacji, określenie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, określenie ryzyka (zagrożenia i szanse) oraz zaplanowanie działań dla przypisania ryzyka i szans.
 2. Opracowanie dokumentacji – to etap polegający na opracowaniu dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez normę ISO 9001 indywidualnie dla potrzeb Twojej Organizacji bez zbędnej biurokracji, określenie działań niezbędnych w SZJ. Na dokumentację składają się procedury obowiązkowe wymagane przez normę, procedury (instrukcje) operacyjne i Księga Jakości.
 3. Wdrożenie opracowanej dokumentacji systemowej – na tym etapie zespół audytorski Inspektorzy ODO wraz z Kierownictwem organizacji wdraża postanowienia zapisane w Księdze Jakości i procedurach w poszczególnych działach i obszarach firmy.
 4. Audyt wewnętrzny – to ostatni przed Certyfikacją etap wdrażania Systemu, w którym audytor Inspektorzy ODO wraz z wyznaczonymi przez Kierownika (Dyrektora) audytorami wewnętrznymi przeprowadza audyt mający na celu sprawdzenie przygotowania placówki do audytu certyfikującego.
 5. Certyfikacja – na tym etapie organizacja poddawana jest Certyfikacji przez firmę zewnętrzną. Inspektorzy ODO pomagają w doborze Jednostki Certyfikującej, a jego pracownicy są obecni w trakcie audytu certyfikującego jako głos doradczy.

W ramach usługi istnieje również możliwość wprowadzenia dodatkowego etapu wdrożeniowego – szkolenia pracowników – w jego ramach przeprowadzane są szkolenia mające na celu zapoznanie Kierownictwa organizacji oraz pracowników Twojej Firmy z podstawowej wiedzy z zakresu normy ISO 9001 niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu jakości.

Istotnym elementem systemu zarządzania jakością jest podejście procesowe, które sprzyja usprawnianiu obiegu informacji i dokumentów w każdej organizacji oraz dokładnemu przydzieleniu zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnym pracownikom.

Audyt systemu ochrony danych
Dokumentacja ochrony danych osobowych

Chcesz powierzyć nam wdrożenie systemu ISO 9001?