Ekspert Ochrony Danych Osobowych

 • Home
 • /
 • Ekspert Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Obowiązkowe stanowisko dla podmiotów przetwarzających dane osobowe

Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych (IOD) jest obowiązkowe zarówno dla podmiotów publicznych i prywatnych, w zależności od spełnienia określonych kryteriów w przepisach RODO i Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Wskazanie Inspektora Ochrony Danych jest także przywilejem pozwalający Organizacjom w pełni na dostosowanie się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Dlaczego warto korzystać z usług doświadczonych praktyków?

Dziedzina ochrony danych osobowych jest w prawie polskim stosunkowo nowym zagadnieniem, które wzbudza wśród podmiotów publicznych i prywatnych wiele niepewności oraz wątpliwości związanych ze stosowaniem zapisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO i przepisów krajowych. Wiedzę, kompetencje i doświadczenie w tym zakresie posiada stosunkowo wąskie grono specjalistów. Warto skorzystać z ich wiedzy.

Outsourcing Eksperta ds. Ochrony Danych jest proponowaną przez spółkę Inspektorzy ODO usługą, stanowiącą skuteczne narzędzie do zapewnienia zgodności działania organizacji z przepisami RODO i krajowymi przepisami prawnymi w kwestii ochrony danych osobowych. Dzięki niej IOD wyznaczony w Państwa organizacji otrzymuje kompleksowe wsparcie zespołu ekspertów z ochrony danych osobowych w bieżących procesach przetwarzania danych, umożliwiające w pełni dostosowanie Organizacji do działania zgodnego z przepisami.

Korzystając z naszej pracy i wiedzy, Klient zyskuje:

 • stały dostęp w ramach opłaty ryczałtowej do specjalistów z ochrony danych osobowych dla Administratora i IOD-a;
 • dostęp do najlepszych praktyk w osiąganiu i utrzymywaniu zgodności z RODO;
 • nadzór merytoryczny nad wprowadzanymi w zakresie ochrony danych osobowych zmianami w przedsiębiorstwie;
 • konsultacje przy prowadzeniu korespondencji z UODO;
 • wsparcie IOD-a, aby ochrona danych w organizacji była na najwyższym poziomie.

Ekspert ds. Ochrony Danych Osobowych – skorzystaj z naszych usług

Decydując się na podjęcie z nami współpracy w ramach EODO otrzymują Państwo opiekę od strony ochrony danych osobowych. Możesz liczyć na audyty zgodności z przepisami prawa, wsparcie merytoryczne, pomoc przy opracowywaniu dokumentów i procedur, czy szkolenia dla przedstawicieli Administratora Danych.

W ramach świadczonych usług oferujemy:

 • przeprowadzenie audytów zgodności z przepisami prawa (bezpieczeństwa i informatyczny);
 • opracowanie raportów po audytowych ze wskazaniem obszarów stwarzających zagrożenie i wytycznymi jak to naprawić;
 • opracowanie oraz bieżącą aktualizację wzorów dokumentacji;
 • konsultacje i opiniowanie klauzul zgód umieszczanych w dokumentach;
 • konsultacje i opiniowanie innych dokumentów i procedur;
 • przeprowadzenie szkolenia dla Administratora danych w organizacji – jeden raz w roku kalendarzowym;
 • udzielanie wsparcia merytorycznego w kontaktach z UODO;
 • udzielanie wsparcia merytorycznego w pozostałych obowiązkach związanych z ochroną danych.

Doradzamy rozstrzygając wątpliwości naszych Klientów, co do zgodności działań związanych z przetwarzaniem danych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Ekspert ochrony danych

Dlaczego Ochrona Danych Osobowych jest istotna?

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest jedną z fundamentalnych zasad wyrażonych w art. 8 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 16 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przepisy te statuują prawo każdego człowieka do ochrony jego danych osobowych w kategoriach podstawowych praw i wolności. Wobec powszechności przetwarzania danych osobowych, zwłaszcza w cyberprzestrzeni, i związanych z tym zagrożeń, oczekiwanie stworzenia efektywnego mechanizmu ochrony praw podmiotów jest ze wszech miar uzasadnione. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, UE dokonała reformy przepisów o ochronie danych osobowych, której celem jest ujednolicenie modelu ochrony tychże danych.

Korzystanie z usług Eksperta ds. Ochrony Danych Osobowych daje ogromne wsparcie merytoryczne dla każdego przedsiębiorstwa czy organizacji. W ten sposób nasi Klienci samodzielnie realizują zadania na podstawie wiedzy i praktycznych rad świadczonych przez doświadczonych praktyków. Dzięki temu procesy realizowane w przedsiębiorstwie są stale udoskonalane zarówno pod względem dostosowywania ich do wymogów przepisów związanych z ochroną danych i bezpieczeństwem informacji, jak i potrzeb konkretnej organizacji.

Zachęcamy do skorzystania z usług Eksperta ds. Ochrony Danych Osobowych realizowanych przez spółkę Inspektorzy ODO. Dzięki nim uzyskasz gwarancję realizacji zasad nałożonych przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz zaufanie swoich Klientów.

Skorzystaj z usług Eksperta Ochrony Danych Osobowych