Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych

 • Home
 • /
 • Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych to rozwiązanie zarówno dla małych, jak i dużych firm czy organizacji. To wielopłaszczyznowa pomoc, która pokryje zapotrzebowanie na wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające przedsiębiorstwu/organizacji w pełni spełnić postanowienia przepisów związanych z ochroną danych osobowych. To gwarancja przestrzegania prawa oraz skuteczne zabezpieczenie przed karami administracyjnymi i finansowymi określonymi przez RODO.

Wraz z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku RODO, będącego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679, zmieniła się nazwa, funkcja i rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji w systemie ochrony danych osobowych w organizacji na Inspektora Ochrony Danych.

Powołanie Inspektora Ochrony Danych – obowiązek podmiotów przetwarzających dane osobowe

Inspektor Ochrony Danych (IOD) został określony jako w pełni profesjonalny podmiot dysponujący kwalifikacjami zawodowymi, specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem, posiadającym odpowiednie przymioty osobiste, umiejętności interpersonalne i cechujący się wysokim standardem etycznym. Jego rola i zadania zostały określone w przepisach RODO w tym w szczególności art. 39 ust. 1.

Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych (IOD) jest obowiązkowe zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne, w zależności od spełnienia określonych kryteriów w przepisach RODO i Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Warto podkreślić, że funkcja IOD może być pełniona przez jednostki zewnętrzne dla organizacji/przedsiębiorstwa. Dzięki outsourcingowi uzyskuje się możliwość korzystania z usług wysokiej jakości realizowanych przez specjalistów w dziedzinie ochrony danych.

Wybierz specjalistów w dziedzinie ochrony danych osobowych

Powołanie Inspektora Ochrony Danych może być potraktowane jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu. Naszym celem jest wykonanie usługi Inspektora Ochrony Danych z największą starannością przy zachowaniu najwyższych standardów zawodowych oraz etycznych.

Dbamy o to, aby wprowadzone w przedsiębiorstwie/ organizacji procesy związane z ochroną danych nie były obciążeniem, a wręcz przeciwnie stały się wartością dodaną do działalności. Funkcję IOD pełnimy w sytuacji, kiedy jest to wymagane przez przepisy RODO, ale również gdy Właściciele firm z własnej woli pragną przenieść na nas obowiązki dostosowania swojej firmy do obowiązków wynikających z RODO. Korzystając z naszej pracy i wiedzy, nasz Klient zyskuje:

 • stały dostęp w ramach opłaty ryczałtowej (bez limitu godzinowego lub ilości zgłaszanych spraw i czasu ich zakończenia) do specjalistów z ochrony danych osobowych dla wszystkich osób zaangażowanych w proces przetwarzania danych osobowych w Organizacji,
 • dostęp do najlepszych praktyk w osiąganiu i utrzymywaniu zgodności z RODO,
 • stały nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów o ochronie danych osobowych,
 • aktualne i bieżące rozpoznawanie problemów związanych z ochroną danych osobowych,
 • całkowite scedowanie obowiązków związanych z zarządzaniem ochroną danych,
 • niezależne ekspertyzy Inspektora Ochrony Danych i członków zespołu,
 • swobodny dostęp do szkoleń w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi RODO,
 • pewność, że ochrona danych w organizacji jest na najwyższym poziomie.

Ponad 80 zadowolonych klientów, aktywnie korzystających z usług abonamentowych (usługa Inspektora Ochrony Danych) to potwierdzenie świadomego wyboru naszych Klientów.

Dowiedz się, dlaczego potrzebujesz pomocy Inspektora ODO

Ochrona Danych osobowych – zakres usług

W ramach usługi IOD otrzymują Państwo pełną opiekę od strony ochrony danych osobowych.

W ramach świadczonych usług w szczególności oferujemy:

 • wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych oraz dwóch lub więcej Zastępców IOD, gwarantując większą skuteczność działań,
 • stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych i zasad wynikających z wdrożonej dokumentacji przez pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • bieżące reagowanie i zarządzanie incydentami w zakresie ochrony danych zgodnie z opracowaną i wdrożoną procedurą,
 • prowadzenie regularnych audytów ochrony danych osobowych oraz przedstawianie raportów pokontrolnych i rekomendacji,
 • wdrożenie, przeprowadzenie analizy ryzyka i zarządzanie ryzykiem w procesie przetwarzania danych osobowych,
 • przygotowanie/aktualizacja i wdrożenie dokumentacji niezbędnej do zgodności z RODO,
 • przygotowanie i prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru kategorii powierzonych Organizacji do przetwarzania,
 • przygotowanie oraz opiniowanie wszelkich wymaganych klauzul, w tym m.in. obowiązków informacyjnych wobec podmiotów danych, klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych, polityk prywatności i innych,
 • współpracę z działem informatycznym w zakresie rekomendowania i wdrażania zmian w strukturze informatycznej oraz systemach informatycznych odnoszących się do wymagań wynikających z RODO;
 • szkolenia osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie wymogów prawnych i zasad dotyczących ochrony danych osobowych,
 • udział w kontroli przeprowadzanej przez Organ Nadzorczy lub audytorów zewnętrznych w zakresie ochrony danych osobowych,
 • reprezentacja przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestii związanej ze zgłoszeniem naruszenia ochrony danych osobowych w trybach przewidzianych w RODO.

Chcesz być pewien, że prawidłowo realizujesz ochronę danych osobowych w firmie/organizacji? Skorzystaj z usług Zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych.

Jesteśmy otwarci na Twoje pytania i odpowiemy na wszystkie wątpliwości.

Skorzystaj z usług Zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych