UODO – Rzecznik praw obywatelskich potwierdził opinię prezesa.

UODOWyrażony pogląd odnosi się do sprawy prowadzonej przeciwko Głównemu Geodecie Kraju z 24 sierpnia 2022 roku, w której Prezes UODO stwierdził. Numery ksiąg wieczystych przetwarzane w serwisie www.geoportal.gov.pl stanowią dane osobowe. Poprzez ujawnienie numerów ksiąg wieczystych, każdy zainteresowany mógł w łatwy sposób zdobyć inne dane. Do takich danych należą np. imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, adres nieruchomości właścicieli nieruchomości. Tym samym mogło to się przyczynić do wystąpienia innych niebezpieczeństw związanych z wykorzystaniem tak szerokiej informacji. Dla przypomnienia sprawa, o której mowa powyżej zakończyła się decyzją nakazującą zaprzestania udostępniania w serwisie numerów ksiąg wieczystych oraz nałożeniem na Głównego Geodetę Kraju kary pieniężnej w wysokości 100 tyś zł. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził wyrok z 5 maja 2021 r. oddalił skargę GGK na decyzję Prezesa UODO.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych DKN.5112.13.2020
Uzasadnienie Wyroku Sądu Administracyjnego Sygn. akt. II SA/Wa 2222/20