Audyt Systemu Ochrony Danych

  • Home
  • /
  • Audyt Systemu Ochrony Danych

Audyt RODO

Zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane, a obejmują m.in.  wdrożenie przez Administratora odpowiednich polityk ochrony danych.

Samo wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych w organizacji nie daje pewności, że zostało to wykonane zgodnie z wymaganiami przepisów prawa, bo na właściwy proces przetwarzania danych osobowych ma wpływ nie tylko wspomniane Rozporządzenie, ale również i inne ustawy odwołujące się w poszczególnych punktach do przetwarzania danych osobowych.

Na czym polega Audyt Systemu Ochrony Danych?

Zgodnie z zasadą rozliczalności wynikającą z art. 5 ust. 2 RODO Administrator musi być w stanie wykazać przestrzeganie przepisów, tak więc warto wykonać Audyt Systemu Ochrony Danych (Audyt zgodności z RODO) oraz okresowo go aktualizować.

Celem audytu jest zidentyfikowanie obszarów wymagających korekty oraz wyznaczenie właściwych kierunków zmian w funkcjonowaniu organizacji w celu osiągnięcia wysokich standardów bezpieczeństwa oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych.

Metodologią naszych prac jest analiza zgodności przetwarzania danych osobowych w organizacji z przepisami prawa, dobrymi praktykami stosowanymi w podobnie funkcjonujących podmiotach oraz określenie stopnia optymalizacji przyjętych rozwiązań. Pracownicy prowadzący inwentaryzację i audyt posługują się wytycznymi w tym zakresie określonymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Po przeprowadzonym audycie, przygotowywany jest raport rozbieżności wraz z zaleceniami dotyczącymi niezbędnych działań.

Chcesz wykonać Audyt Systemu Ochrony Danych?

Inspektorzy ODO – zespół specjalistów, któremu możesz zaufać

Zespół zajmujący się Twoją organizacją to doświadczeni audytorzy posiadający wiedzę nie tylko na polu ochrony danych osobowych, ale również w zakresie audytów wynikających z NORMY ISO 27001.

System Bezpieczeństwa Danych Osobowych to komplet dokumentacji znajdującej się w organizacji opracowanej w celu prawidłowego funkcjonowania zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych w zgodności z przepisami prawa, dobrymi praktykami, jak i wewnętrznymi regulacjami. W ramach SBDO, poza dokumentacją papierową, dochodzi do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych, dlatego tak ważne jest szerokie ujęcie sprawdzenia poprawności działań na polu zgodności z przepisami prawa.

W ramach usługi oferujemy naszym Klientom:

  • Audyt wstępny (zerowy) – badamy oraz oceniamy istniejący system bezpieczeństwa danych osobowych. Etap obejmuje podstawową analizę potrzeb, możliwości oraz punkty krytyczne związane z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa. Oceniamy także wstępnie istniejące procesy biznesowe pod kątem zgodności z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych.
  • Inwentaryzacja zbiorów danych osobowych – zidentyfikujemy zbiory danych osobowych przetwarzane w organizacji zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.
  • Weryfikacja przetwarzanych danych osobowych – dokonamy weryfikacji pod względem legalności, celów przetwarzania, adekwatności itd. Sprawdzimy również poprawność wystawionych upoważnień, zgód na przetwarzanie danych, klauzul informacyjnych czy umów ze Zleceniobiorcami.
  • Audyt systemów informatycznych – m.in. ocenimy poziom zabezpieczeń zastosowanych w poszczególnych systemach informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, także w oparciu o wytyczne z zakresu bezpieczeństwa informacji.
  • Audyt zastosowanych środków zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych – dokonamy weryfikacji w trzech obszarach organizacji obejmujących fizyczne, techniczne i organizacyjne środki ochrony.
  • Przygotowanie raportu z audytu – opracujemy i przedstawimy raport końcowy dotyczący poziomu zgodności systemu bezpieczeństwa danych osobowych z wymogami prawa oraz przedstawimy zalecenia, wskazówki i wytyczne dotyczące dalszego postępowania zmierzającego do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Doświadczenie zdobywane na polu audytów z zakresu ochrony danych oraz ISO 27001 w wielu organizacjach (każda naszą współpracę z Klientem zaczynamy od audytu) pozwala nam na sprawne przeprowadzenie działań w Twojej organizacji.

Inspektorzy ochrony danych osobowych
Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Specjaliści ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji

Inspektorzy ODO to spółka, która specjalizuje się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i bezpieczeństwie informacji. Naszym celem jest kompleksowa pomoc Klientom w zakresie spełniania wymogów określonych przez RODO i przepisów polskich w zakresie ochrony danych osobowych. Jednocześnie wiemy, że dla prawidłowego działania systemu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie czy organizacji niezbędna jest systematyczna kontrola realizowanych procesów związanych z tymi danymi. Audyt poszczególnych elementów systemu sprawia, że możemy na podstawie wyciągniętych wniosków wprowadzać modyfikacje procesów, które prowadzą do coraz lepszej ochrony danych w firmie.

Jeśli rozważasz możliwość przeprowadzenia Audytu Systemu Ochrony Danych zapoznaj się z naszą ofertą i doświadczeniem. Gwarantujemy rzetelność realizacji zleconych prac oraz wnioski, które przyczynią się do poprawy stanu ochrony danych osobowych. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że zalecenia po audycie nie będą obciążeniem dla procesów realizowanych w przedsiębiorstwie czy organizacji.

Chcą Państwo poznać naszą ofertę Audytu Systemów Ochrony Danych bliżej? Zachęcamy do kontaktu – jesteśmy otwarci na Państwa pytania i wątpliwości w zakresie systemu ochrony danych.

Zamów Audyt Systemu Ochrony Danych Osobowych